Dictionary · Google Translate · Help

Search by Chinese, Pinyin or English Definition:

广 Yīng guó Guǎng Gōng British Broadcasting Corporation / BBC
Yīng guó shí yóu gōng British Petroleum, BP
Yīng guó Diàn xùn Gōng British telecom / BT

Dictionary · Google Translate · Help
By MDBG 2017