Dictionary · Google Translate · Help

Search by Chinese, Pinyin or English Definition:

广 Yīng guó Guǎng Gōng British Broadcasting Corporation / BBC
Yīng guó shí yóu gōng British Petroleum, BP
Yīng guó Diàn xùn Gōng British telecom / BT
广 Yīng guǎng BBC (abbr. for 英国广播公司)

Dictionary · Google Translate · Help
By MDBG 2024