Dictionary · Google Translate · Help

小丘

xiǎo qiū hill / knoll
xiǎo small / tiny / few / young
  Qiū surname Qiu
  qiū mound / hillock / grave / classifier for fields
  qiū variant of / hillock
<< go back
Dictionary · Google Translate · Help
By MDBG 2021