Dictionary · Google Translate · Help

尚书

Shàng shū same as 书经 Book of History
shàng shū high official / government minister
Shàng surname Shang
shàng still / yet / to value / to esteem
  Shū abbr. for 书经
  shū book / letter / document / CL:,, / to write
<< go back
Dictionary · Google Translate · Help
By MDBG 2023